Mikako Suemune

SOREWASOREWA KOWAI OHANASHI

SOREWASOREWA KOWAI OHANASHI

500×700 mm

Paper, Aqyla

Unerwartete Besucher, 2010