Mikako Suemune

ASHITATO KINOU, ANATAWA DOCHIRAGA OKONOMIDE?

ASHITATO KINOU, ANATAWA DOCHIRAGA OKONOMIDE?

500×700 mm

Paper, Aqyla

Unerwartete Besucher, 2010