Mikako Suemune

KOKO DE KIMI NI AERU TOHA OMOTTEMO MINAKATTA!

KOKO DE KIMI NI AERU TOHA OMOTTEMO MINAKATTA!

606×910 mm

Paper, Aqyla, Spraypaint

AITAI, 2011